ปี 2562

Chart.

ภาพข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องงบประมาณ


Chart.


สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

ประกาศ : แจ้งกำหนดการปิดระบบ E-Budget เพื่อปรับปรุงระบบโปรแกรมแม่ข่าย

                   ประกาศแจ้งกำหนดการปิดระบบ E-budget เพื่อปรับปรุงระบบโปรแกรมแม่ข่าย ในวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 20:00 น. - 22:00 น.     ซึ่งจะมีผลทำให้ไม่สามารถเข้าใช้งานเว็บ E-Budget ได้ แต่ระบบต่าง ๆ ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินยังสามารถทำงานได้ตามปกติ

                   จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกไว้ ณ ที่นี้

 

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

ประกาศเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)

เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ pr@niems.go.th โทรศัพท์ : 0-2872-1669