Content News
การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดสรรเงินค่าปฏิบัติการ ด้วยระบบการจ่ายตรงให้กับหน่วยปฏิบัติการ ในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมกัลยาณมิตร อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
 

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)

เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ pr@niems.go.th โทรศัพท์ : 0-2872-1669