การเงิน
 ดาวน์โหลดวันที่-เวลา
 

หนังสือแจ้งการโอนเงินค่าชดเชยการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉิน(พื้นที่พิเศษทางอากาศยาน) ปฏิบัติการวันที่ 22 ธันวาคม 2560  กองบินตำรวจ

 

Download : 0
Preview
Download
วันที่ประกาศ
2 ก.พ. 2561 17:01:36
วันที่แก้ไข
2 ก.พ. 2561 17:02:11

หนังสือแจ้งการโอนเงินค่าชดเชยการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉิน(พื้นที่พิเศษทางอากาศยาน) ปฏิบัติการวันที่ 22 ธันวาคม 2560  รพ.สังขละบุรี

Download : 0
Preview
Download
วันที่ประกาศ
2 ก.พ. 2561 16:58:41
วันที่แก้ไข
2 ก.พ. 2561 17:00:01

หนังสือแจ้งการโอนเงินค่าชดเชยการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉิน(พื้นที่พิเศษทางอากาศยาน) ปฏิบัติการวันที่ 6 ธันวาคม 2560  รพ.ศรีสังวาลย์

 

Download : 0
Preview
Download
วันที่ประกาศ
29 ม.ค. 2561 14:20:26
วันที่แก้ไข
29 ม.ค. 2561 14:20:56

หนังสือแจ้งการโอนเงินค่าชดเชยการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉิน(พื้นที่พิเศษทางอากาศยาน) ปฏิบัติการวันที่ 6 ธันวาคม 2560 กองทัพบก

Download : 0
Preview
Download
วันที่ประกาศ
29 ม.ค. 2561 13:45:08
วันที่แก้ไข
29 ม.ค. 2561 14:17:28

แจ้งการโอนงบประมาณเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามผลงาน (on top) ปี 2560 ไตรมาส 4 ธนาคารกรุงไทย

Download : 0
Download
วันที่ประกาศ
2 พ.ย. 2560 11:30:35
วันที่แก้ไข
2 พ.ย. 2560 11:30:48

แจ้งการโอนงบประมาณเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามผลงาน (on top) ปี 2560 ไตรมาส 4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

Download : 0
Download
วันที่ประกาศ
2 พ.ย. 2560 11:28:42
วันที่แก้ไข
2 พ.ย. 2560 11:29:57

หนังสือแจ้งโอนเงินจัดสรรงบเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการตามผลงาน on top ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2560 (ธนาคาร ธ.ก.ส.)

Download : 0
Preview
Download
วันที่ประกาศ
3 ส.ค. 2560 14:02:37
วันที่แก้ไข
3 ส.ค. 2560 14:03:07

หนังสือแจ้งโอนเงินจัดสรรงบเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการตามผลงาน on top ไตรมาส 3 (ธนาคาร กรุงไทย)

Download : 0
Preview
Download
วันที่ประกาศ
3 ส.ค. 2560 12:07:17
วันที่แก้ไข
3 ส.ค. 2560 12:08:05

หนังสือแจ้งการโอนเงินสนับสนุนปฏิบัติการตามภาระงาน ปี 2560 รอบที่ 13

Download : 0
Preview
Download
วันที่ประกาศ
28 มิ.ย. 2560 15:47:16
วันที่แก้ไข
28 มิ.ย. 2560 15:50:37

หนังสือแจ้งโอนเงินจัดสรรงบเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการตามผลงาน On top ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2560 (ธนาคาร กรุงไทย.)

Download : 0
Preview
Download
วันที่ประกาศ
31 พ.ค. 2560 11:17:00
วันที่แก้ไข
31 พ.ค. 2560 11:17:22
1234

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)

เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ pr@niems.go.th โทรศัพท์ : 0-2872-1669