ข้อมูลประชาสัมพันธ์งบประมาณ
 ดาวน์โหลดวันที่-เวลา
แจ้งการจ่ายค่าชดเชยปฏิบัติการที่ตั้งเบิกภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2563

"ค่าชดเชยปฏิบัติการ ที่ตั้งเบิกภายในวันที่10 ตุลาคม 2563  (กันยายนที่ปิดระบบ)

อยู่ระหว่างการโอนเงิน และในส่วนค่าชดเชยปฏิบัติการที่ค้างจ่าย รอรับรองมติ กพฉ. ให้สามารถใช้งบประมาณ ปี 2564 จ่ายล้างหนี้ปี 63"

Download : 0
วันที่ประกาศ
30 ต.ค. 2563 11:06:28
รูปแบบการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในการบริการการแพทย์ฉุกเฉินในชุมชน : กรณีศึกษาในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ..
วันนี้ (๑๓ สิงหาคม ๕๖) ที่โรงแรม ลาพาโลมาจังหวัดพิษณุโลก นายแพทย์อนุชา เศรษฐเสถียร เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดสรรเงินปฏิบัติการ ด้วยระบบการจ่ายตรงให้กับหน่วยปฏิบัติการของจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายแพทย์บุญเต็ม ตันสุรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก, ผู้อำนวยการโรงพยาบาล นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานมูลนิธิ นายกสมาคมกู้ภัย ในจังหวัดพิษณุโลก รวม ๓๔ หน่วยงาน ร่วมลงนาม โดยเป็นการปรับรูปแบบการจ่ายเงินปฏิบัติการให้เป็นการจัดสรรรายเดือนไปยังหน่วยปฏิบัติการโดยตรง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดสรรเงิน และช่วยลดขั้นตอน ระยะเวลาในการเบิกจ่ายลดภารงานของเจ้าหน้าที่รวมทั้งลดความผิดพลาดของการเบิกจ่าย ส่งผลให้หน่วยปฏิบัติการได้รับเงินชดเชยค่าปฏิบัติการที่เร็วขึ้น 
 
นายแพทย์อนุชา เศรษฐเสถียร เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กล่าวว่า ก่อนการลงนามในวันนี้ คณะกรรมการบริหารกองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน ให้ปรับรูปแบบการจ่ายปฏิบัติการเป็นการจัดสรรรายเดือน จึงได้มีการเสนอแนวทางการจ่ายตรงจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติไปยังหน่วยปฏิบัติโดยตรง โดยจัดทำโครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดสรรเงินค่าปฏิบัติการด้วยระบบการจ่ายตรงให้กับหน่วยปฏิบัติการ มีวัตถุประสงค์เพื่อลดภาระงานของบุคลากรในสำนักระบบฯ ให้มีเวลาในการตรวจสอบส่วนปรับปรุงข้อมูลและตั้งเบิกรวมถึงมีเวลาในการพัฒนาคุณภาพของระบบการแพทย์ฉุกเฉินในจังหวัดมากขึ้น ลดกระบวนการและขั้นตอนในการเบิกจ่าย ทำให้หน่วยปฏิบัติการได้รับเงินชดเชยรวดเร็วขึ้น และเพื่อลดโอกาสในการโอนเงินชดเชยผิดพลาด โดยคัดเลือกจังหวัดที่สนใจเข้าร่วมโครงการ อย่างน้อย ๑ จังหวัด ซึ่งจังหวัดพิษณุโลกเป็นจังหวัดที่มีความพร้อมและมีศักยภาพจึงได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเพื่อเป็นจังหวัดต้นแบบต่อไป 
 
“สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้มีการเตรียมความพร้อมของหน่วยงาน โดยมีการประชุมชี้แจงโครงการและแนวทางการดำเนินการ รวมทั้งฝึกปฏิบัติการลงบันทึกการปฏิบัติการลงในระบบ ITEMS เรียบร้อยแล้ว ซึ่งทางสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ หวังว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานการแพทย์ฉุกเฉิน และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยปฏิบัติการทุกแห่งด้วย” เลขาธิการ สพฉ. กล่าว
 
Download : 1
Preview
Download
วันที่ประกาศ
11 มิ.ย. 2556 9:57:13
วันที่แก้ไข
5 ต.ค. 2559 11:05:22
รายงานฉบับสมบูรณ์ การประเมินแผนหลักการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พ.ศ.2553-2555
Download : 0
วันที่ประกาศ
11 มิ.ย. 2556 9:54:04
วันที่แก้ไข
11 มิ.ย. 2556 9:54:14
โครงการประเมินปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จในการเข้าถึงการรักษาของผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิดเอสทียกสูง (STEMI) เพื่อพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Download : 0
Preview
Download
วันที่ประกาศ
11 มิ.ย. 2556 9:51:09
วันที่แก้ไข
11 มิ.ย. 2556 9:52:28
การจัดการทางการแพทย์ในการรับมือเหตุรุนแรงจากความไม่สงบทางการเมืองในวันที่ 29 สิงหาคม และ 2 กันยายน 2551
Download : 0
วันที่ประกาศ
11 มิ.ย. 2556 9:56:25
มหาอุทกภัยปี 2554 : บทเรียนจากประสบการณ์
Download : 0
Preview
Download
วันที่ประกาศ
11 มิ.ย. 2556 9:55:32

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)

เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ pr@niems.go.th โทรศัพท์ : 0-2872-1669