คำถามที่พบบ่อย ( FAQ )
คำถามที่พบบ่อย ( FAQ )

การปฏิบัติการทางรถ

 

การปฏิบัติการทางน้ำ

 

การปฏิบัติการทางอากาศ

 

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)

เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ pr@niems.go.th โทรศัพท์ : 0-2872-1669