ปี 2567

Chart.

ภาพข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องงบประมาณ


Chart.


สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

ประกาศ : แจ้งกำหนดการปิดระบบ E-Budget เพื่อปรับปรุงระบบโปรแกรมแม่ข่าย

                   ประกาศแจ้งกำหนดการปิดระบบ E-budget เพื่อปรับปรุงระบบโปรแกรมแม่ข่าย ในวันพุธที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 22:00 น. - 23:00 น.     ซึ่งจะมีผลทำให้ไม่สามารถเข้าใช้งานเว็บ E-Budget ได้ แต่ระบบต่าง ๆ ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินยังสามารถทำงานได้ตามปกติ

                   จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกไว้ ณ ที่นี้

 

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

ประกาศเมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2563

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)

เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ pr@niems.go.th โทรศัพท์ : 0-2872-1669